הודעות לעיתונות

אפריקה ישראל נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2012

17⁄05⁄2012

הכנסות החברה מהשכרת והפעלת נכסים הסתכמו בכ- 80.4 מיליון ₪ בהשוואה ל-76.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ה-NOI (הכנסות נטו) של החברה הסתכם בכ-76 מיליון ₪ בהשוואה ל-70 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המיוחס למחזיקי ההון של החברה ברבעון הראשון של 2012 הסתכם בכ- 7 מיליוני ₪ לעומת רווח בסך של כ- 19.8 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הושפע לרעה בעיקר מגידול בהוצאות המימון של החברה בעקבות שינוים בשערי המטבעות המקומיים במדינות פעילות החברה אל מול האירו. ברבעון הראשון של שנת 2012 מהשכרת והפעלת נכסים הסתכמו בכ- 80.4 מיליוני ₪ בהשוואה לכ- 76.4 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נבעה מהשיפור בתוצאות העסקיות של קניון אפי פאלס קוטרוצ'ן. ההכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו בכ- 12 מיליוני ₪ בהשוואה לכ- 23.3 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2012 לסך של כ- 60.5 מיליוני ₪ לעומת כ- 59.3 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב 52.9 מיליוני ₪ לעומת 63.2 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד. יתרת המזומנים ושווי מזומנים (כולל השקעות לזמן קצר) ליום 31 במרס 2012 הסתכמה בכ-275 מיליוני ₪.יתרה זו איננה כוללת עדיין את תוצאות הגיוס המוצלח אותו ביצעה החברה בתחילת אפריל ובמסגרתו גייסה החברה סך של 134 מיליוני ₪ בדרך של הרחבת סדרה ג'. ליום 31 במרץ 2012 הסתכם בכ- 2,705 מיליוני ₪ לעומת 2,682 מיליוני ₪ ליום 31 בדצמבר 2011. ההון העצמי המיוחס לבעלי ההון של החברה הסתכם בכ- 2,530 מיליוני ₪ ( 88.9 ₪ למניה).ממשיכה להרחיב את פעילות הפיתוח והיזום שלה בארץ ובאירופה על קרקעות שבבעלותה. במסגרת פעילות זו תושלם בחודשים הקרובים בנייתם של בניני המשרדים בפראג ובבוקרשט אותם החלה החברה להקים בשנה שעברה. במקביל החלה העבודה להקמת קניון חדש של החברה AFI PALACE PLOIESTI בפלוישט שברומניה המרוחקת כ-55 ק"מ מבוקרשט הבירה וקניון נוסף AFI PALACE B. NOI בבוקרשט. 
כמו כן נמשכת הקמתו של בנין נוסף בפארק המדע – קריית ויצמן בנס ציונה על פי התכנון. "החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה להגדלת מרכיב הנכסים המניבים בארץ ובאירופה באמצעות פיתוח פרויקטים חדשים על מלאי הקרקעות שבבעלותה. 
הפרויקטים שבנייתם החלה בשנה הקודמת יתחילו להניב פירות כבר בסוף השנה ובהתאם לקצב השיווק בכוונת החברה להמשיך ולפתח שלבים נוספים בפרויקטים הללו. לאחרונה החלה החברה בפיתוחם של שני קניונים חדשים ברומניה תוך, שהיא זוכה לאמון רב מצד הבנקים המממנים ושוכרים פוטנציאליים הנובע בין היתר מהצלחתו המרשימה של קניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן הממוצב כיום כקניון המוביל בבוקרשט".

בחודשים האחרונים הועלה דירוג האשראי של החברה ע"י הגופים המדרגים. לאחר תאריך המאזן גייסה החברה כ- 134 מיליוני ₪ באמצעות הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ג' של החברה.

ההכנסות החברה

הרווח התפעולי של החברה

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת

ההון העצמי של החברה

אפריקה נכסים

אבי ברזילי, משנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל אפי אירופה:

 

חזרה לרשימת כל החדשות חזרה לרשימת כל החדשות