הודעות לעיתונות

אפריקה ישראל השקעות מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2012 עם תזרים מזומנים חזק

31⁄05⁄2012

אפריקה ישראל השקעות מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2012 עם תזרים מזומנים חזק והתמקדות בפעילות היזמית וחידוש הבנייה בכל תחומי פעילותה וכן גידול של 33% ברווח התפעולי של הקבוצה לכ- 240 מיליון ₪ בהשוואה ל-181 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד:


   גידול של 64% בהכנסות החברה לכ- 2.3 מיליארד ₪ בהשוואה ל-1.4 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד


   יתרות המזומנים ויתרת הנזילות של החברה (סולו) הסתכמו בכ-850 מיליון ₪ נכון ליום 31.3.12. סה"כ החוב פארי, סולו, נטו, קטן לכ-3.4 מיליארד ₪ לעומת כ-3.9 מיליארד ₪ ליום 31.12.11.


   בימים אלה מצויה החברה בעיצומו של מהלך להקדמת תשלום חוב במזומן בסך של כ-500 מיליון ₪ (במחירי פארי) שיתבצע באמצעות הצעת רכש חליפין.


♣ ההכנסות מהשכרה והפעלת נכסים גדלו בכ-53% ל-186 מיליון ₪ בהשוואה ל-122 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים גדל לכ-126 מיליון ₪ בהשוואה לכ-66 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של91%.


   סה"כ שווי נכסי נדל"ן של הקבוצה ליום 31.3.2012 הסתכם בכ- 17.4 מיליארד ₪ לעומת כ-16.3 מיליארד ₪ ליום 31.3.2011 - מזה נדל"ן להשקעה (נכסים מניבים) כ-9.1 מיליארד ₪ המהווה כ- 52% מסה"כ  שווי נכסי הנדל"ן של הקבוצה.


♣  ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה (לא כולל זכויות המיעוט) ליום 31.3.12 הסתכם בכ-4.543 מיליארד ₪ לעומת 4.506 מיליארד ₪ ליום 31.12.11.


 ♣ הרווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון של החברה הסתכם בכ- 10 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 51 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות המימון ברבעון המקביל אשתקד בו נרשמו הכנסות מימון בסך כ- 98 מיליון ₪, הנובעות משערוך זכות לקבלת מניות אלון USA, מהוצאות מיסים גבוהות בשל הפסדי מימון בחברה ובחברות מוחזקות, שבגינם לא נזקפו מסים נדחים ומגידול בהוצאות מימון הנובעות, מגידול במצבת ההלוואות של החברה הבת אפי פיתוח. זאת, כתוצאה מרכישת אחזקות העירייה בקניון אפימול במוסקבה (25%) ובחניות (2700 חניות).


   הקבוצה המשיכה במאמציה לגיוון מקורות ההון והחוב שלה. בחודשים האחרונים השלימה אפריקה ישראל להשקעות הנפקת זכויות בהיקף של כ-214 מיליון ₪ וחברות הבת אפריקה ישראל מגורים, אפריקה ישראל תעשיות ואפריקה ישראל נכסים גייסו חוב בהיקף כולל של כ-360 מיליון ₪. בנוסף, נהנית הקבוצה מתמיכה מלאה של הבנקים בליווי פרויקטי בנייה של הקבוצה בארץ ובעולם.


   איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל: "אפריקה ישראל ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית המתמקדת ביזמות, פיתוח עסקי וחידוש החזרה המואצת בעיקר בבניית נכסים מניבים, על מלאי קיים של קרקעות איכותיות העומד לרשותה, אשר יהוו בסיס איתן להגדלת תזרים המזומנים העתידי של החברה. זאת, לצד שמירה על מבנה הון חזק ויתרות נזילות גבוהות, הבולטות מאוד אל מול התנודות החריפות הקיימות בימים אלה בשוקי ההון בארץ ובעולם. מאמצי החברה לחיזוק המבנה הפיננסי של החברה בין היתר ע"י הקטנת החוב הסולו  וביסוס יכולת שירות החוב לטווחהארוך, נמשכים ללא הרף ובימים אלה פועלת החברה להקדמת מועדי תשלום החוב המקוריים בהיקף של 500 מיליון ₪ באמצעות הצעת רכש חליפין. אנו מאמינים כי, מהלכים אלה יביאו בעתיד לחיסכון בהוצאות המימון, לחיזוק המדדים הפיננסים והעלאת הדירוג של החברה. יודגש כי, יחס חוב סולו נטו ל CAP של החברה ליום 31.3.2012 הינו כ- 31.5% לעומת היחס המכסימלי שנקבע במסגרת ההסדר של כ -70%".


להלן עיקרי התוצאות של הקבוצה:


הרווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון של החברה הסתכם בכ- 10 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 51 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות המימון ברבעון המקביל אשתקד בו נרשמו הכנסות מימון בסך כ- 98 מיליון ₪, הנובעות משערוך זכות לקבלת מניות אלון USA, מהוצאות מיסים גבוהות בשל הפסדי מימון בחברה ובחברות מוחזקות, שבגינם לא נזקפו מסים נדחים ומגידול בהוצאות מימון הנובעות, מגידול במצבת ההלוואות של החברה הבת אפי פיתוח. זאת, כתוצאה מרכישת אחזקות העירייה בקניון אפימול במוסקבה (25%) ובחניות (2700 חניות).


הרווח מיזמות נדל"ן הסתכם ברבעון בכ- 177 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 150 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח מפעילות התעשייה הסתכם ברבעון בכ- 41 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 55 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקרו עקב ירידות מחירי חומרי הגלם בשלהי שנת 2011 ובתחילת שנת 2012 וכן מירידה במכירות תחום הפלדה ברוסיה.


ההפסד מחברות כלולות הסתכם ברבעון בכ- 48 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ- 13 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.


ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום 31.3.2012 הסתכם בכ- 4,543 מיליון ₪ לעומת כ- 4,506 מיליון ₪ ליום 31.12.11.


יתרת הנדל"ן להשקעה (פרויקטים מניבים) הסתכמה ליום ה- 31.3.2012 בכ- 9.1 מיליארד ₪, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה (פרויקטים מניבים בהקמה) הסתכמה בסך של כ- 4 מיליארד ₪, יתרת מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה בכ- 2 מיליארד ₪ ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של כ- 2.2 מיליארד ₪.


יתרות המזומנים ויתרת הנזילות של החברה (סולו) הסתכמו בכ-850 מיליון ₪ נכון ליום 31.3.12.


איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר כי, אפריקה ישראל ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית המתמקדת ביזמות, פיתוח עסקי וחידוש החזרה המואצת בעיקר בבניית נכסים מניבים, על מלאי קיים של קרקעות איכותיות העומד לרשותה, אשר יהוו בסיס איתן להגדלת תזרים המזומנים העתידי של החברה. זאת, לצד שמירה על מבנה חזק ויתרות נזילות גבוהות, הבולטות מאוד אל מול התנודות החריפות הקיימות בימים אלה בשוקי ההון בארץ ובעולם.


כהן הוסיף כי, אפריקה ישראל ממשיכה ללא הרף במאמציה לחיזוק המבנה הפיננסי של החברה בין היתר ע"י הקטנת החוב הסולו  וביסוס יכולת שירות החוב לטווחהארוך נמשכים ללא הרף ובימים אלה פועלת החברה להקדמת חלק ממועדי תשלום החוב המקוריים בהיקף של 500 מיליון ₪ באמצעות הצעת רכש חליפין.


כהן הוסיף עוד: "אנו מאמינים כי, מהלכים אלה יביאו בעתיד לחיסכון בהוצאות המימון לחיזוק המדדים הפיננסים והעלאת הדירוג של החברה. יחס חוב סולו נטו ל CAP של החברה ליום 31.3.2012 הינו כ- 31.5% לעומת היחס המכסימלי שנקבע במסגרת ההסדר של כ -70%".


 

חזרה לרשימת כל החדשות חזרה לרשימת כל החדשות